✩ ایرج پزشک زاد ✩
Top results of your surfing

✪ ایرج پزشک زاد ✪ Start Download Portable Document Format (PDF) and E-books (Electronic Books) Free Online Rating News 2016/2017 is books that can provide inspiration, insight, knowledge to the reader."My Uncle Napoleon"

♥ Book Title : My Uncle Napoleon
♣ Name Author : Īraj Pizishkzād
∞ Launching : 2000-01-01
◊ Info ISBN Link : 0934211620
⊗ Detail ISBN code : 9780934211628
⊕ Number Pages : Total 507 sheet
♮ News id : ya2lPwAACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A satire on Iranian society featuring an eccentric uncle, a snob with an invented heroic past who worships Napoleon, Hitler and hates the English. It is narrated by his nephew, who is in love with his daughter. The novel was made into a TV series."Article| Īraj Pizishkzād| Statement ..."

""

♥ Book Title :
♣ Name Author : no defined
∞ Launching :
◊ Info ISBN Link : 9780812974430
⊗ Detail ISBN code : 0812974433
⊕ Number Pages : Total 233 sheet
♮ News id : xupUDwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| no defined| Statement ..."

"My Uncle Napoleon"

♥ Book Title : My Uncle Napoleon
♣ Name Author : Īraj Pizishkzād
∞ Launching : 2014
◊ Info ISBN Link : 1933823755
⊗ Detail ISBN code : 9781933823751
⊕ Number Pages : Total 507 sheet
♮ News id : cuaXAQAACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A satire on Iranian society featuring an eccentric uncle, a snob with an invented heroic past who worships Napoleon, Hitler and hates the English. It is narrated by his nephew, who is in love with his daughter. The novel was made into a TV series."Article| Īraj Pizishkzād| Statement ..."

"‏گلگشت خاطرات"

♥ Book Title : ‏گلگشت خاطرات
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2007-01-01
◊ Info ISBN Link : 9781595841186
⊗ Detail ISBN code : 1595841180
⊕ Number Pages : Total 234 sheet
♮ News id : xbMzAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "این گلگشت مجموعه‌ای از خاطرات خالق دایی جان ناپلئون در مراحل مختلف زندگی است. که طی آنها، با طنزی شیرین و گزنده از برخوردهایش با وقایع غیرعادی و مضحک یا آدمهای عجیب و به یاد ماندنی حکایت می‌کند. ایرج پزشک زاد در تهران به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و عالی را در فرانسه در رشته حقوق به انجام رسانده است. مدتی با مطبوعات با نام مستعار الف. پ.آشنا، همکاری کرده است. چند سال به سمت قاضی در دادگستری و سپس به عنوان دیپلمات تا مقام سفیری در وزارت امور خارجه ایران خدمت کرده و در کشورهای اتریش، چکسلواکی، سوییس، الجزایر ماموریت داشته است. بعد از انقلاب در فرانسه به کار تحقیق ادبی و تاریخی اشتغال دارد."Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"رستم صولتان"

♥ Book Title : رستم صولتان
♣ Name Author : Iraj pezeshkzad
∞ Launching : 2006
◊ Info ISBN Link : 9781595840776
⊗ Detail ISBN code : 159584077X
⊕ Number Pages : Total 333 sheet
♮ News id : V2GXAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp"Article| Iraj pezeshkzad| Statement ..."

"مرورى بر واقعۀ 15 خرداد 42"

♥ Book Title : مرورى بر واقعۀ 15 خرداد 42
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2008
◊ Info ISBN Link : 9781595841681
⊗ Detail ISBN code : 1595841687
⊕ Number Pages : Total 163 sheet
♮ News id : DLMzAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ایرج پزشکزاد در تهران به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و عالی را در فرانسه در رشته حقوق به انجام رسانده است. مدتی با مطبوعات با نام مستعار الف.پ.آشنا، همکاری کرده است. چند سال به سمت قاضی در دادگستری و سپس به عنوان دیپلمات تا مقام سفیری، در وزارت امو رخارجه ایران خدمت کرده است. پس از انقلاب در غربت به کار تحقیق ادبی و تاریخی اشتغال دارد. ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید با تشکر مدیریت شرکت کتاب Ketab.com Email: [email protected]"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"خانواده نیک اختر"

♥ Book Title : خانواده نیک اختر
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2014-04-15
◊ Info ISBN Link : 9781595840325
⊗ Detail ISBN code : 159584032X
⊕ Number Pages : Total 200 sheet
♮ News id : XXpdAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید با تشکر مدیریت شرکت کتاب Ketab.com Email: [email protected]"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"چند حکایت"

♥ Book Title : چند حکایت
♣ Name Author : Iraj Pezeshk zad
∞ Launching : 2017-10-25
◊ Info ISBN Link : 9781595846358
⊗ Detail ISBN code : 1595846352
⊕ Number Pages : Total 233 sheet
♮ News id : mlY7DwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Iraj Pezeshk zad| Statement ..."

"به یاد یار و دیار"

♥ Book Title : به یاد یار و دیار
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2013
◊ Info ISBN Link : 9781595843739
⊗ Detail ISBN code : 1595843736
⊕ Number Pages : Total 277 sheet
♮ News id : nv3hAgAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"صندوق لعنت"

♥ Book Title : صندوق لعنت
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2016-06-07
◊ Info ISBN Link : 9781595845511
⊗ Detail ISBN code : 1595845518
⊕ Number Pages : Total 233 sheet
♮ News id : nJZNDAAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"The Cypress Tree"

♥ Book Title : The Cypress Tree
♣ Name Author : Kamin Mohammadi
∞ Launching : 2012-05-07
◊ Info ISBN Link : 9781408834299
⊗ Detail ISBN code : 1408834294
⊕ Number Pages : Total 288 sheet
♮ News id : L_RqWaBZqLcC

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "Kamin Mohammadi was nine years old when her family fled Iran during the 1979 Revolution. Bewildered by the seismic changes in her homeland, she turned her back on the past and spent her teenage years trying to fit in with British attitudes to family, food and freedom. She was twenty-seven before she returned to Iran, drawn inexorably back by memories of her grandmother's house in Abadan, with its traditional inner courtyard, its noisy gatherings and its very walls steeped in history. The Cypress Tree is Kamin's account of her journey home, to rediscover her Iranian self and to discover for the first time the story of her family: a sprawling clan that sprang from humble roots to bloom during the affluent, Biba-clad 1960s, only to be shaken by the horrors of the Iran-Iraq War and the heartbreak of exile, and toughened by the struggle for democracy that continues today. This moving and passionate memoir is a love letter both to Kamin's extraordinary family and to Iran itself, an ancient country which has survived so much modern tumult but where joy and resilience will always triumph over despair."Article| Kamin Mohammadi| Statement ..."

"Khanevadeh Nik Akhtar"

♥ Book Title : Khanevadeh Nik Akhtar
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2012
◊ Info ISBN Link : 6005849107
⊗ Detail ISBN code : 9786005849103
⊕ Number Pages : Total 156 sheet
♮ News id : go-0tAEACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."