✩ ایرج پزشک زاد ✩
Top results of your surfing

✪ ایرج پزشک زاد ✪ Start Download Portable Document Format (PDF) and E-books (Electronic Books) Free Online Rating News 2016/2017 is books that can provide inspiration, insight, knowledge to the reader."My Uncle Napoleon"

♥ Book Title : My Uncle Napoleon
♣ Name Author : Īraj Pizishkzād
∞ Launching : 2000-01-01
◊ Info ISBN Link : 0934211620
⊗ Detail ISBN code : 9780934211628
⊕ Number Pages : Total 507 sheet
♮ News id : ya2lPwAACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A satire on Iranian society featuring an eccentric uncle, a snob with an invented heroic past who worships Napoleon, Hitler and hates the English. It is narrated by his nephew, who is in love with his daughter. The novel was made into a TV series."Article| Īraj Pizishkzād| Statement ..."

"My Uncle Napoleon"

♥ Book Title : My Uncle Napoleon
♣ Name Author : Īraj Pizishkzād
∞ Launching : 2014
◊ Info ISBN Link : 1933823755
⊗ Detail ISBN code : 9781933823751
⊕ Number Pages : Total 507 sheet
♮ News id : cuaXAQAACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A satire on Iranian society featuring an eccentric uncle, a snob with an invented heroic past who worships Napoleon, Hitler and hates the English. It is narrated by his nephew, who is in love with his daughter. The novel was made into a TV series."Article| Īraj Pizishkzād| Statement ..."

"‏گلگشت خاطرات"

♥ Book Title : ‏گلگشت خاطرات
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2007-01-01
◊ Info ISBN Link : 9781595841186
⊗ Detail ISBN code : 1595841180
⊕ Number Pages : Total 234 sheet
♮ News id : xbMzAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "این گلگشت مجموعه‌ای از خاطرات خالق دایی جان ناپلئون در مراحل مختلف زندگی است. که طی آنها، با طنزی شیرین و گزنده از برخوردهایش با وقایع غیرعادی و مضحک یا آدمهای عجیب و به یاد ماندنی حکایت می‌کند. ایرج پزشک زاد در تهران به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و عالی را در فرانسه در رشته حقوق به انجام رسانده است. مدتی با مطبوعات با نام مستعار الف. پ.آشنا، همکاری کرده است. چند سال به سمت قاضی در دادگستری و سپس به عنوان دیپلمات تا مقام سفیری در وزارت امور خارجه ایران خدمت کرده و در کشورهای اتریش، چکسلواکی، سوییس، الجزایر ماموریت داشته است. بعد از انقلاب در فرانسه به کار تحقیق ادبی و تاریخی اشتغال دارد."Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"خانواده نیک اختر"

♥ Book Title : خانواده نیک اختر
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2014-04-15
◊ Info ISBN Link : 9781595840325
⊗ Detail ISBN code : 159584032X
⊕ Number Pages : Total 200 sheet
♮ News id : XXpdAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید با تشکر مدیریت شرکت کتاب Ketab.com Email: [email protected]"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"مرورى بر واقعۀ 15 خرداد 42"

♥ Book Title : مرورى بر واقعۀ 15 خرداد 42
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2008
◊ Info ISBN Link : 9781595841681
⊗ Detail ISBN code : 1595841687
⊕ Number Pages : Total 163 sheet
♮ News id : DLMzAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ایرج پزشکزاد در تهران به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و عالی را در فرانسه در رشته حقوق به انجام رسانده است. مدتی با مطبوعات با نام مستعار الف.پ.آشنا، همکاری کرده است. چند سال به سمت قاضی در دادگستری و سپس به عنوان دیپلمات تا مقام سفیری، در وزارت امو رخارجه ایران خدمت کرده است. پس از انقلاب در غربت به کار تحقیق ادبی و تاریخی اشتغال دارد. ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید با تشکر مدیریت شرکت کتاب Ketab.com Email: [email protected]"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"رستم صولتان"

♥ Book Title : رستم صولتان
♣ Name Author : Iraj pezeshkzad
∞ Launching : 2006
◊ Info ISBN Link : 9781595840776
⊗ Detail ISBN code : 159584077X
⊕ Number Pages : Total 333 sheet
♮ News id : V2GXAwAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp"Article| Iraj pezeshkzad| Statement ..."

"صندوق لعنت"

♥ Book Title : صندوق لعنت
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2016-06-07
◊ Info ISBN Link : 9781595845511
⊗ Detail ISBN code : 1595845518
⊕ Number Pages : Total 233 sheet
♮ News id : nJZNDAAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"به یاد یار و دیار"

♥ Book Title : به یاد یار و دیار
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2013
◊ Info ISBN Link : 9781595843739
⊗ Detail ISBN code : 1595843736
⊕ Number Pages : Total 277 sheet
♮ News id : nv3hAgAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp"Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"Strange Times, My Dear"

♥ Book Title : Strange Times, My Dear
♣ Name Author : Nahid Mozaffari
∞ Launching : 2012-01-13
◊ Info ISBN Link : 9781611459722
⊗ Detail ISBN code : 1611459729
⊕ Number Pages : Total 504 sheet
♮ News id : ue0sAgAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "When Arcade Publishing originally contracted this extraordinary collection of poetry and literature, the Department of the Treasury was attempting to censor the publication of works from countries on America’s “enemies list.” Arcade, along with the PEN American Center, the Association of American Publishers Professional and Scholarly Publishing Division, and the Association of American University Presses, filed a lawsuit in federal court against the United States government. Their landmark case forced the Office of Foreign Assets Control to change their regulations regarding editing and publishing literature in translation, and Arcade is proud to reissue this anthology that showcases the developments in Iranian literature over the past quarter-century. Since the Iranian revolution of 1979, the United States has been virtually cut off from that country’s culture. Despite severe difficulties imposed by social, political, and economic upheavals, as well as war, repression, and censorship, a veritable cultural renewal has taken place in Iran over the past quarter-century, not only in literature, but in music, art, and cinema. Over forty writers from three generations contributed to this rich and varied collection—or, to use the Persian term, golchine, a bouquet—one that provides a much-needed window into a largely undiscovered branch of world literature. In the wake of the Green Revolution and sweeping changes in the region, this particular golchine is more relevant than ever, and will bring literary enjoyment as well as a fuller understanding of a complex and ever-shifting culture."Article| Nahid Mozaffari| Statement ..."

"مرورى بر واقعه ى ١٥ خرداد ١٣٤٢"

♥ Book Title : مرورى بر واقعه ى ١٥ خرداد ١٣٤٢
♣ Name Author : ‏پزشک زاد، ايرج
∞ Launching : 2008
◊ Info ISBN Link : 1595841687
⊗ Detail ISBN code : 9781595841681
⊕ Number Pages : Total 163 sheet
♮ News id : yng-xAEACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| ‏پزشک زاد، ايرج| Statement ..."

"انترناسیونال بچه پرروها"

♥ Book Title : انترناسیونال بچه پرروها
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2016-11-18
◊ Info ISBN Link : 9781595845832
⊗ Detail ISBN code : 1595845836
⊕ Number Pages : Total 233 sheet
♮ News id : rFaHDQAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."

"Mi tío Napoleón"

♥ Book Title : Mi tío Napoleón
♣ Name Author : Iraj Pezeshkzad
∞ Launching : 2010-03-01
◊ Info ISBN Link : 8461381459
⊗ Detail ISBN code : 9788461381456
⊕ Number Pages : Total 720 sheet
♮ News id : TaWzcQAACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Iraj Pezeshkzad| Statement ..."